O losinskÚho kapra 2005

KoneŔnß listina

 

 

á 1á ááááááááá Kalod, Radekááááááá áááááááááááááá 2481ááááááá ááá ááááááááááá Lokomotiva Brnoááááááááááá ááá 7.5á áááááááá ááá45.0ááááá áá 6áááááááááá á 40.0

á 2á ááááááááá Ka˛ovskř, Davidáááá áááááááááá 2335ááááááá ááá ááááááááááá Grygov Agentura 64áááááááá á 7ááá ááááááááá ááá45.5ááááá áá 5áááááááááá á 37.5

á 3á ááááááááá Talla, VladimÝr áááá ááááááááááááááá 2425ááááááá áááááááááááááá Labortech Ostravaááááááááá ááá 7ááá ááááááááá ááá44.0ááááá áá 5áááááááááá á 39.0

á 4á ááááááááá Lechtřnskř, Ji°Ýááá áááááááááááááá 2439ááááááá ááá ááááááááááá TJ ZIKUDA Turnováááááááá á 7ááá ááááááááá ááá43.0ááááá áá 5áááááááááá á 40.0

á 5á ááááááááá KlÝma, LukßÜááá áááá ááááááááááááááá 2448ááááááá ááá ááááááááááá 1.Novoborskřáááááááááááááá áááááá 7ááá ááááááááá ááá42.5ááááá áá 5áááááááááá á 38.0

á 6á ááááááááá Vesselovsky, Sergueiáááááááá 2409ááááááá ááá ááááááááááá Ruskoááááááááááááááááááááá ááááááááááááá 7ááá ááááááááá ááá41.5ááááá áá 5áááááááááá á 37.0

á 7á ááááááááá Meduna, Eduard sr.á ááááááááá 2460ááááááá ááá ááááááááááá ŐK Sokol VyÜehrad VISUS áááááááááááááá 7ááá ááááááááá ááá40.5ááááá áá 7áááááááááá á 35.0

á 8áá áááááááá Mudrßk, Josefáááááá áááááááááááááá 2344ááááááá ááá ááááááááááá Slavia Kromý°Ý×ááááááááááá ááááááá 7ááá ááááááááá ááá40.5ááááá áá 7áááááááááá á 35.0

á 9á ááááááááá ŐimßŔek, Pavelááááá áááááááááááááá 2463ááááááá ááá ááááááááááá Grygov Agentura 64áááááááá á 7ááá ááááááááá ááá40.5ááááá áá 5áááááááááá á 35.5

á10á áááááááá CagaÜÝk, TomßÜááááá áááááááááááá 2281ááááááá ááá ááááááááááá Orel O°echováááááááááááááá ááááááá 6.5á áááááááá ááá43.0ááááá áá 6áááááááááá á 37.0

á11á áááááááá Jirka, Ji°Ýááá ááááááááááá ááááááááááááááá 2387ááááááá ááá ááááááááááá TJ Bohemians Prahaáááááááá á 6.5á áááááááá ááá42.0ááááá áá 6áááááááááá á 35.5

á12á áááááááá VokßŔ, Marekááááááá áááááááááááááá 2445ááááááá ááá ááááááááááá K Mahrla Prahaááááááááááá áááááá 6.5á áááááááá ááá41.0ááááá áá 6áááááááááá á 35.5

á13á áááááááá Vrßtnř, Radimáááááá áááááááááááááá 2210ááááááá ááá ááááááááááá K Svinovááááááááááááááááá ááááááááááá 6.5á áááááááá ááá40.5ááááá áá 6áááááááááá á 34.0

á14á áááááááá Jackovß, Janaáááááá ááááááááááááááá 2389ááááááá ááá ááááááááááá T T°inecááááááááááááááá ááááááááááááááá 6.5á áááááááá ááá40.5ááááá áá 5áááááááááá á 36.0

á15á áááááááá Bolackř, Ji°Ýáááááá áááááááááááááááááá 2260ááááááá ááá ááááááááááá K Slavoj Porubaáááááááááá áááááá 6.5á áááááááá ááá37.5ááááá áá 6áááááááááá á 34.5

á16á áááááááá Strail, Pavelááááá ááááááááááááááááááá 2168ááááááá ááá ááááááááááá Loko Zßb°ehááááááááááááááá ááááááá 6.5á áááááááá ááá37.0ááááá áá 6áááááááááá á 32.5

á17á áááááááá Plßt, Vojtýcháááááá ááááááááááááááááá 1996ááááááá ááá ááááááááááá K StarÚ Mýstoáááááááááááá ááááááá 6.5á áááááááá ááá36.5ááááá áá 5áááááááááá á 31.5

á18á áááááááá KarlÝk, VladimÝráá á ááááááááááááááá 2293ááááááá ááá ááááááááááá Slavia Kromý°Ýááááááááááá áááááááá 6ááá ááááááááá ááá42.5ááááá áá 6áááááááááá á 36.0

á19á áááááááá Vrßna, Frantieká áá ááááááááááááááá 2407ááááááá ááá ááááááááááá K StarÚ Mýstoáááááááááááá ááááááá 6ááá ááááááááá ááá42.0ááááá áá 6áááááááááá á 36.0

á20á áááááááá Ju°ÝŔek, Stanislavá ááááááááááááá 2217ááááááá ááá ááááááááááá K Zbrojovka VsetÝnááááááá ááá 6ááá ááááááááá ááá40.5ááááá áá 5áááááááááá á 31.5

á21á áááááááá ěeh¨°ek, Lukßááááá ááááááááááááááá 2174ááááááá ááá ááááááááááá Lokomotiva Brnoááááááááááá ááá 6ááá ááááááááá ááá39.0ááááá áá 6áááááááááá á 30.0

á22á áááááááá R¨iŔka, Petráááááá áááááááááááááááááá 2293ááááááá ááá ááááááááááá T T°inecááááááááááááááááá ááááááááááááá 6ááá ááááááááá ááá39.0ááááá áá 5áááááááááá á 33.0

á23á áááááááá Hrouza, Ond°ejááááá ááááááááááááá 2058ááááááá ááá ááááááááááá VMS Sosnovßá Lichnováá á 6ááá ááááááááá ááá38.5ááááá áá 5áááááááááá á 29.5

á24á áááááááá Medunovß, Výraááááá áááááááááá 2190ááááááá ááá ááááááááááá SK Stonavaáááááááááááááááá áááááááá 6ááá ááááááááá ááá37.5ááááá áá 6áááááááááá á 32.0

á25á áááááááá Frnka, RenÚááááá ááá ááááááááááááááá 2245ááááááá ááá ááááááááááá TJ Sokol Lßzný VelkÚ Losinyááááááááááá 6ááá ááááááááá ááá35.5ááááá áá 5áááááááááá á 30.5

á26 ááááááááá BouŔek, Vlastimiláá ááááááááááááá 2050ááááááá ááá ááááááááááá K Kostelec n.╚ern.lesyááá á 6ááá ááááááááá ááá35.0ááááá áá 5áááááááááá á 28.5

á27á áááááááá Brßzdil, Romanááááá áááááááááááááá 2152ááááááá ááá ááááááááááá Slavia Kromý°Ýááááááááááá áááááááá 6ááá ááááááááá ááá34.5ááááá áá 6áááááááááá á 31.0

á28á áááááááá Dorjkh˙, Tuvinbajaráááááááááá 2137ááááááá ááá ááááááááááá Mongolskoááááááááááááááááá ááááááá 6ááá ááááááááá ááá33.0ááááá á á6áááááááááá á 28.0

á29á áááááááá tverßk, Milanáá áááá ááááááááááááááá 2119ááááááá ááá ááááááááááá K Zbrojovka VsetÝnááááááá ááá 6ááá ááááááááá ááá32.5ááááá áá 6áááááááááá á 25.0

á30á áááááááá ╚ervenř, Martináááá áááááááááááá 2226ááááááá ááá ááááááááááá Loko Brnoááááááááááááááááá ááááááááá 5.5á áááááááá ááá42.0ááááá áá 5áááááááááá á 32.5

á31á áááááááá KratochvÝl, Kareláá ááááááááááááá 2065ááááááá ááá ááááááááááá Lokomotiva Brnoááááááááááá ááá 5.5á áááááááá ááá40.0ááááá áá 5áááááááááá á 28.5

á32á áááááááá Holemß°, Davidááááá ááááááááááááá 2287ááááááá ááá ááááááááááá Lokomotiva Brnoááááááááááá ááá 5.5á áááááááá ááá39.0ááááá áá 5áááááááááá á 31.0

á33á áááááááá Valenta, VÝtáááááááááá ááááááá ááááááá 2180ááááááá ááá ááááááááááá Loko Zßb°ehááááááááááááááá ááááááá 5.5á áááááááá ááá38.0ááááá áá 5áááááááááá á 29.0

á34á áááááááá Bure, VladimÝrá áááá ááááááááááááááá 2144ááááááá ááá ááááááááááá TJ Sokol Lßzný VelkÚ Losinyááááááááááá 5.5á áááááááá ááá37.5ááááá áá 3áááááááááá á 30.0

á35á áááááááá Zelenka, Milanááááá áááááááááááááá 2134ááááááá ááá ááááááááááá TJ Mo°kovááááááááááááááááá áááááááá 5.5á áááááááá ááá36.0ááááá áá 5áááááááááá á 30.5

áááá áááááááááá Vßvra, Pavelááá áááá ááááááááááááááá 2171ááááááá ááá ááááááááááá K Zbrojovka VsetÝnááááááá ááá 5.5á áááááááá ááá36.0ááááá áá 5áááááááááá á 30.5

á37á áááááááá Didi, Janáááááááááá áááááááááááááááááááá 2107ááááááá ááá ááááááááááá Ritmus Ostravaáááááááááááá áááááá 5.5á áááááááá ááá35.5ááááá áá 5áááááááááá á 28.0

á38á áááááááá KaÜÝk, Ji°Ýáá áááááááááá ááááááááááááááá 2036ááááááá ááá ááááááááááá Slavia Kromý°Ýááááááááááá áááááááá 5.5á áááááááá ááá35.5ááááá áá 5áááááááááá á 27.5

á39á áááááááá StehlÝk, Ji°Ýáááááá áááááááááááááááááááá 2077ááááááá ááá ááááááááááá Sokol KolÝnááááááááááááááá ááááááááá 5.5á áááááááá ááá35.0ááááá áá 5áááááááááá á 29.5

á40á áááááááá KratochvÝl, Milanáá áááááááááááá ááááááááááááááá 1787ááááááá Lokomotiva Brnoááááááááááá ááá 5.5á áááááááá ááá34.5ááááá áá 5áááááááááá á 24.0

á41á áááááááá Ko°Ýnek, Jaroslaváá áááááááááááá 1915ááááááá ááá ááááááááááá K Svinovááááááááááááááááá ááááááááááá 5.5á áááááááá ááá33.5ááááá áá 5áááááááááá á 27.5

á42á áááááááá Dole×el, Ji°Ýáááááá ááá ááááááááááááááá ááááááááááááááá 1946ááááááá TJ Sokol Lßzný VelkÚ Losinyááááááááááá 5.5á áááááááá ááá33.5ááááá áá 4áááááááááá á 28.0

á43á áááááááá nyta, Zdenýkáááááá áááááááááááááááá 2074ááááááá ááá ááááááááááá Respekt Frentßtáááááááááá ááááááá 5.5á áááááááá ááá33.5ááááá áá 4áááááááááá á 27.0

á44á áááááááá Vlachopulos, Georgisáááááááá 2139ááááááá ááá ááááááááááá Lokomotiva Krnováááááááááá áá 5.5á áááááááá ááá31.0ááááá áá 5áááááááááá á 26.0

á45á áááááááá Urbanec, Ladislaváá ááááááááááá 2260ááááááá ááá ááááááááááá K Bydo Zak°anyááááááááááá ááááá 5ááá ááááááááá ááá42.0ááááá áá 4áááááááááá á 32.5

á46á áááááááá BlŘmelovß, Zde˛kaáá ááááááááá 2085ááááááá ááá ááááááááááá Slavia Kromý°Ýááááááááááá áááááááá 5ááá ááááááááá ááá38.0ááááá áá 4áááááááááá á 28.5

á47á áááááááá Stradýj, Vlastimilá ááááááááááááááá 2167ááááááá ááá ááááááááááá K Zbrojovka VsetÝnááááááá ááá 5ááá ááááááááá ááá37.0ááááá áá 5áááááááááá á 29.0

á48á áááááááá R¨iŔka, Milanáá ááá ááááááááááááááá 2092ááááááá ááá ááááááááááá Loko Zßb°eháááááááááá áááááááááááá 5ááá ááááááááá ááá36.5ááááá áá 4áááááááááá á 27.5

á49á áááááááá HolÝk, Ji°Ýáááááááá ááááá ááááááááááááááá ááááááááááááááá 1945ááááááá TJ Respekt Frentßtááááááá ááááá 5ááá ááááááááá ááá36.0ááááá áá 3áááááááááá á 27.0

á50á áááááááá Weissmann, Lukßááá áááááááááá 2135ááááááá ááá ááááááááááá Sokol Dobrßááááááááááááááá áááááááá 5ááá ááááááááá ááá35.5ááááá áá 5áááááááááá á 30.0

á51á áááááááá Malinovskř, Petrááá áááááááááááá 2086ááááááá ááá ááááááááááá Lokomotiva Brnoááááááááááá ááá 5ááá ááááááááá ááá35.5ááááá áá 5áááááááááá á 27.0

á52á áááááááá Pßn, VladimÝrááááá á ááááááááááááááá 2074ááááááá ááá ááááááááááá Kovohutý B°idliŔnßáááááááá áá 5ááá ááááááááá ááá35.0ááááá áá 5áááááááááá á 28.0

á53á áááááááá Spurnř, Ond°ejááááá ááááááááááááá ááááááááááááááá 1996ááááááá Sokol P°emysloviceáááááááá áá 5ááá ááááááááá ááá34.5ááááá áá 5áááááááááá á 27.0

á54á áááááááá Holub, Janááááááá ááá ááááááááááááááá 2036ááááááá ááá ááááááááááá Sokol Vroviceáááááááááááá áááááááá 5ááá ááááááááá ááá34.5ááááá áá 5áááááááááá á 26.0

áááá áááááááááá Otruba, Paveláááááá ááááááááááááááá 2004ááááááá ááá ááááááááááá VMS Sosnovßá Lichnováá á 5ááá ááááááááá ááá34.5ááááá áá 5áááááááááá á 26.0

á56á áááááááá Smýtßk, Vßclavááááá ááááááááááááá 2056ááááááá ááá ááááááááááá TJ Sokol Praha-Vroviceááá á 5ááá ááááááááá ááá34.0ááááá áá 5áááááááááá á 27.0

á57á áááááááá Tejkal, Ji°Ýááááá ááááááá ááááááááááááááá 2052ááááááá ááá ááááááááááá K Kostelec n.╚ern.lesyááá á 5ááá ááááááááá ááá34.0ááááá áá 5áááááááááá á 26.0

á58á áááááááá JanyÜka, Paveláá á ááááááááááááááá 2013ááááááá ááá ááááááááááá Slavoj Bruntßláááááááááááá áááááááá 5ááá ááááááááá ááá33.5ááááá áá 5áááááááááá á 27.0

áááá áááááááááá MiŔulka, Petrááá ááá ááááááááááááááá 2096ááááááá ááá ááááááááááá TJ Nßmý nad Oslavouááááá á 5ááá ááááááááá ááá33.5ááááá áá 5áááááááááá á 27.0

á60á áááááááá KropßŔ, Zdenýkááááá áááááááááááá ááááááááááááááá 1678ááááááá Sokol tÝtyááááááááááááááá ááááááááááááá 5ááá ááááááááá ááá33.5ááááá áá 5áááááááááá á 21.0

á61á áááááááá Hnilo, Ji°Ýááááá áááááááá ááááááááááááááá 2100ááááááá ááá ááááááááááá Kovohutý B°idliŔnßáááááááá áá 5ááá ááááááááá ááá32.5ááááá áá 4áááááááááá á 25.5

á62á áááááááá Veselskř, Frantiek ááááááááááááá 2091ááááááá ááá ááááááááááá K Zbrojovka VsetÝnááááááá ááá 5ááá ááááááááá ááá32.0ááááá áá 5áááááááááá á 26.0

á63á áááááááá Berisha, Fadilááá áá ááááááááááááááá 2067ááááááá ááá ááááááááááá Srbsko ╚ernß Horaááááááááá ááá 5ááá ááááááááá ááá30.5ááááá áá 5áááááááááá á 26.0

á64á áááááááá HastÝk, Svatoplukáá áááááááááááá 2115ááááááá ááá ááááááááááá K JesenÝkáááááááááááááááá áááááááááááá 5ááá ááááááááá ááá30.5ááááá áá 5áááááááááá á 25.0

á65á áááááááá Býlunek, Zdenýkáááá ááááááááááá ááááááááááááááá 1892ááááááá Sokol Hutisko-Solanecááá áá 5ááá ááááááááá ááá30.5ááááá áá 5áááááááááá á 21.0

á66á áááááááá Macalka, Frantieká ááááááááááááá ááááááááááááááá 1680ááááááá Ritmus Ostravaáááááááááááá áááááá 5ááá ááááááááá ááá29.5ááááá áá 4áááááááááá á 20.5

á67á áááááááá Haderka, Karelááááá áááááááááááááá ááááááááááááááá 1866ááááááá Tatran Litoveláááááááááááá áááááááá 5ááá ááááááááá ááá28.0ááááá áá 5áááááááááá á 20.0

á68á áááááááá HrbßŔek, Miroslaváá áááááááááá ááááááááááááááá 1927ááááááá Lokomotiva Brnoááááááááááá ááá 5ááá ááááááááá ááá27.0ááááá áá 4áááááááááá á 24.5

á69á áááááááá Kylar, Miroslaváááá ááááááááááááá ááááááááááááááá 1857ááááááá TJ Praga Prahaáááááááááááá ááááááá 5ááá ááááááááá ááá26.0ááááá áá 5áááááááááá á 19.0

á70á áááááááá KubÝŔek, Pavelááááá áááááááááááááá ááááááááááááááá 1911ááááááá Orel O°echováááááááááááááá ááááááá 4.5á áááááááá ááá35.0ááááá áá 4áááááááááá á 25.0

á71á áááááááá Pet°Ýk, Petrááááááá ááá ááááááááááááááá ááááááááááááááá 1693ááááááá Slavia Kromý°Ýááááááááááá áááááááá 4.5á áááááááá ááá35.0ááááá áá 4áááááááááá á 23.5

á72á áááááááá Blaha, Bohuslaváááá áááááááááááá 1973ááááááá ááá ááááááááááá K StarÚ Mýstoáááááááááááá ááááááá 4.5á áááááááá ááá34.0ááááá áá 4áááááááááá á 24.0

á73á áááááááá Zdrßhal, Vßclaváááá ááááááááááááá ááááááááááááááá 1832ááááááá Sokol P°emysloviceáááááááá áá 4.5á áááááááá ááá33.5ááááá áá 4áááááááááá á 23.5

á74á áááááááá KratochvÝl, Josefáá ááááááááááááá 1830ááááááá ááá ááááááááááá TJ Nßmý nad Oslavouááááá á 4.5á áááááááá ááá33.0ááááá áá 4áááááááááá á 25.5

á75á áááááááá Navrßtil, Ji°Ý srov.á ááááááááááááá 2153ááááááá ááá ááááááááááá TJ UNEX UniŔov Káááááááá áá 4.5á áááááááá ááá33.0ááááá áá 4áááááááááá á 24.5

á76á áááááááá Zezula, Rudolfááááá áááááááááááááá ááááááááááááááá 1250ááááááá TJ Nßmý nad Oslavouááááá á 4.5á áááááááá ááá33.0ááááá áá 3áááááááááá á 22.0

á77á áááááááá Hradil, Kareláááááá á áááááááááááááááááááááááááááááá 1874ááááááá K Zbrojovka VsetÝnááááááá ááá 4.5á áááááááá ááá31.5ááááá áá 3áááááááááá á 21.0

á78á áááááááá Ýpek, Michalááá ááááá ááááááááááááááá 1890ááááááá ááá ááááááááááá Lokomotiva Brnoááááááááááá ááá 4.5á áááááááá ááá30.5ááááá áá 4áááááááááá á 24.0

á79á áááááááá Dobe, Jaroslaváááá ááááááááááááááá ááááááááááááááá 1779ááááááá TJ Sokol Lßzný VelkÚ Losinyááááááááááá 4.5á áááááááá ááá30.0ááááá áá 4áááááááááá á 20.5

á80á áááááááá Lejsal, Slavomilááá ááááááááááááááá ááááááááááááááá 1970ááááááá VelkÚ Losinyáááááááááááááá áááááááá 4.5á áááááááá ááá29.0ááááá áá 4áááááááááá á 20.0

á81á áááááááá Parßk, Dominikááááá áááááááááááááá 2169ááááááá ááá ááááááááááá K Zbrojovka VsetÝnáááá áááááá 4.5á áááááááá ááá28.5ááááá áá 4áááááááááá á 22.5

á82á áááááááá Horßk, Miloááááááá á áááááááááááááááááááááááááááááá 1634ááááááá Sokol St°eliceáááááááááááá ááááááááá 4.5á áááááááá ááá28.5ááááá áá 4áááááááááá á 20.5

á83á áááááááá Reichl, Romanáááááá áááááááááááááá ááááááááááááááá 1833ááááááá Loko Zßb°ehááááááááááááááá ááááááá 4.5á áááááááá ááá28.5ááááá áá 3áááááááááá á 20.0

á84á áááááááá Malinovskř, Leoáááá ááááááááááá ááááááááááááááá 1684ááááááá Sigmia Olomoucáááááááááááá áááá 4.5á áááááááá ááá28.0ááááá áá 4áááááááááá á 20.0

á85á áááááááá Frolek, Paveláááááá á áááááááááááááááááááááááááááááá 1000ááááááá TJ Sokol Lßzný VelkÚ Losinyááááááááááá 4ááá ááááááááá ááá33.5ááááá áá 3áááááááááá á 23.0

á86á áááááááá Gronych, Bo°ekááááá áááááááááááá ááááááááááááááá 1540ááááááá ŐK Őumperkáááááááááááááááá ááááááá 4ááá ááááááááá ááá33.5ááááá áá 3áááááááááá á 22.5

á87á áááááááá kovro˛, Josefááááá áááááááááááááááááááááááááááááá 1754ááááááá TJ ZlatÚ Horyááááááááááááá áááááááá 4ááá ááááááááá ááá33.0ááááá áá 3áááááááááá á 21.5

á88á áááááááá Stanýk, Petrááááááá á áááááááááááááááááááááááááááááá 1788ááááááá Sokol Postoupkyááááááááááá áááá 4ááá ááááááááá ááá32.0ááááá áá 4áááááááááá á 20.0

áááá áááááááááá Pektor, Vßclavááááá ááááááááááááááá ááááááááááááááá 1809ááááááá Sokol VÝtkoviceááááááááááá áááááá 4ááá ááááááááá ááá32.0ááááá áá 4áááááááááá á 20.0

á90á áááááááá TkadleŔek, Petráááá áááááááááááááá ááááááááááááááá 1612ááááááá TJ Respekt Frentßtááááááá ááááá 4ááá ááááááááá ááá31.5ááááá áá 4áááááááááá á 22.0

á91á áááááááá Hradskř, Aleáá áááá ááááááááááááááá 2018ááááááá ááá ááááááááááá SK Prostýjováááááááááááááá áááááááá 4ááá ááááááááá ááá31.0ááááá áá 3áááááááááá á 22.5

á92á áááááááá PorŔ, Paveláááááááá áá áááááááááááááááááááááááááááááá 1538ááááááá Orel O°echováááááááááááááá ááááááá 4ááá ááááááááá ááá30.5ááááá áá 4áááááááááá á 16.0

á93á áááááááá Prucek, Ladislavááá ááááááááááááá ááááááááááááááá 1739ááááááá Sokol P°emysloviceáááááááá áá 4ááá ááááááááá ááá29.5ááááá áá 4áááááááááá á 20.0

á94á áááááááá tencel, Karelááááá áá ááááááááááááááá ááááááááááááááá 1755ááááááá Slavia Kromý°Ý×ááááááááááá ááááááá 4ááá ááááááááá ááá29.5ááááá áá 4áááááááááá á 19.0

á95á áááááááá T°etina, Zdenýkáááá ááááááááááááá 1934ááááááá ááá ááááááááááá VOKD Ostravaáááááááááááááá áááá 4ááá ááááááááá ááá29.5ááááá áá 3áááááááááá á 21.0

á96á áááááááá Klus, Janáááááááááá ááá áááááááááááááááááááááááááááááá 1635ááááááá VMS Sosnovßá Lichnováá á 4ááá ááááááááá ááá29.5ááááá áá 3áááááááááá á 20.0

á97á áááááááá Reichmann, Pavelááá ááááááááááá ááááááááááááááá 1718ááááááá ŐK Őumperkáááááááááááááááá ááááááá 4ááá ááááááááá ááá29.0ááááá áá 3áááááááááá á 19.5

á98á áááááááá Matl, Rostislaváááá áááááááááááááá 2038ááááááá ááá ááááááááááá Lokomotiva Brnoááááááááááá ááá 4ááá ááááááááá ááá29.0ááááá áá 2áááááááááá á 18.5

á99á áááááááá OndrßŔek, Martinááá ááááááááááá ááááááááááááááá 1000ááááááá Loko Zßb°ehááááááááááááááá ááááááá 4ááá ááááááááá ááá28.0ááááá áá 3áááááááááá á 17.0

á100 ááááááá Pecha, Vladanáááááá áááááááááááááá 1834ááááááá ááá ááááááááááá K Frřdek-MÝstekáááááááááá ááááá 4ááá ááááááááá ááá27.5ááááá áá 4áááááááááá á 22.0

á101 ááááááá Klaban, Romanáááááá áááááááááááá ááááááááááááááá 1691ááááááá TJ Sokol Lßzný VelkÚ Losinyááááááááááá 4ááá ááááááááá ááá27.5ááááá áá 4áááááááááá á 18.0

á102 ááááááá R¨iŔkovß, Radkaááá áááááááááááá ááááááááááááááá 1848ááááááá Lokomotiva Krnováááááááááá áá 4ááá ááááááááá ááá27.5ááááá áá 3áááááááááá á 19.5

á103 ááááááá Navrßtilovß, Alenaá ááááááááááá ááááááááááááááá 1683ááááááá TJ UNEX UniŔov Kááááááááá 4ááá ááááááááááá ááá26.5ááááá áá 4áááááááááá á 18.0

á104 ááááááá Malina, Tomßáá ááááááááááááááááááá ááááááááááááááá 1606ááááááá Unie Hlubinaáááááááááááááá áááááááá 4ááá ááááááááá ááá26.5ááááá áá 4áááááááááá á 17.0

á105 ááááááá Milfort, Vßclaváááá ááááááááááááááá ááááááááááááááá 1554ááááááá Loko Zßb°ehááááááááááááááá ááááááá 4ááá ááááááááá ááá26.0ááááá áá 4áááááááááá á 17.0

á106 ááááááá Navrßtil, Ji°Ý jr.á ááá áááááááááááááááááááááááááááááá 1553ááááááá TJ UNEX UniŔov Kááááááááá 4ááá ááááááááááá ááá25.5ááááá áá 4áááááááááá á 15.0

á107 ááááááá Hanousek, Vojtýcháá ááááááááá ááááááááááááááá 1667ááááááá K SDH Staveniceáááááááááá áááá 4ááá ááááááááá ááá24.5ááááá áá 4áááááááááá á 16.0

á108 ááááááá Cupalovß, Evaáááááá ááááááááááááá ááááááááááááááá 1391ááááááá Tatran Potornßááááááááááá ááááááá 4ááá ááááááááá ááá24.5ááááá áá 4áááááááááá á 13.0

á109 ááááááá Sedlßk, Ji°Ýááááááá áááá áááááááááááááááááááááááááááááá 1000ááááááá K Loticeáááááááááááááááá áááááááááááááá 4ááá ááááááááá ááá21.5ááááá áá 4áááááááááá á 13.0

á110 ááááááá Spurnř, AntonÝnáááá ááááááááááá ááááááááááááááá 1854ááááááá Sokol P°emysloviceáááááááá áá 3.5á áááááááá ááá32.5ááááá áá 3áááááááááá á 20.0

á111 ááááááá KarlÝk, Ond°ejááááá ááááááááááááááá ááááááááááááááá 1000ááááááá K Zbrojovka VsetÝnááááááá ááá 3.5á áááááááá ááá30.5ááááá áá 3áááááááááá á 20.0

á112 ááááááá Lamser, Tomßáááááá áááááááááááááá ááááááááááááááá 1551ááááááá Lokomotiva Brnoááááááááááá ááá 3.5á áááááááá ááá30.5ááááá áá 3áááááááááá á 17.5

á113 ááááááá Nßvrat, Paveláááááá ááááááááááááááá ááááááááááááááá 1720ááááááá LokomotivaKrnovááááááááááá áá 3.5á áááááááá ááá29.0ááááá áá 3áááááááááá á 19.0

á114 ááááááá ěeh¨°ek, Ji°Ýáááááá áá áááááááááááááááááááááááááááááá 1699ááááááá Lokomotiva Brnoááááááááááá ááá 3.5á áááááááá ááá28.0ááááá áá 3áááááááááá á 16.5

á115 ááááááá Bainhofner, Ji°Ýááá ááááááááááááááá ááááááááááááááá 1686ááááááá K Praha-SmÝchováááááááááá áááá 3.5á áááááááá ááá27.5ááááá áá 3áááááááááá á 16.5

á116 ááááááá Pin´ura, VladimÝráá ááááááááááááá ááááááááááááááá 1468ááááááá K SIGMIA Olomoucááááááá áá 3.5á áááááááá ááá27.0ááááá áá 3áááááááááá á 15.5

á117 ááááááá Macek, Old°ichááááá ááááááááááááá ááááááááááááááá 1553ááááááá ŐK Őumperkáááááááááááááááá ááááááá 3.5á áááááááá ááá26.0ááááá áá 3áááááááááá á 15.5

á118 ááááááá LuÝk, Liborááááááá ááá áááááááááááááááááááááááááááááá 1000ááááááá Őumperk (neregistrovanř) 3.5á áááááááá ááá24.5ááááá áá 3áááááááááá á 15.5

á119 ááááááá Meduna, Eduard jr.á áááááááááá ááááááááááááááá 1250ááááááá TJ Ronov p/Rááááááááááááá ááááááá 3.5á áááááááá ááá23.0ááááá áá 3áááááááááá á 13.5

á120 ááááááá Klime, Ji°Ýááááááá ááááá áááááááááááááááááááááááááááááá 1882ááááááá ŐK Őumperkáááááááááááááááá ááááááá 3ááá ááááááááá ááá33.0ááááá áá 3áááááááááá á 18.0

á121 ááááááá Kosteckř, Janáááá áááááááááááááááá ááááááááááááááá 1100ááááááá ŐK Őumperkáááááááááááááááá ááááááá 3ááá ááááááááá ááá28.5ááááá áá 3áááááááááá á 13.0

á122 ááááááá Ciffra, Petrááááááá áááá áááááááááááááááááááááááááááááá 1250ááááááá ŐK Őumperkáááááááááááááááá ááááááá 3ááá ááááááááá ááá28.5ááááá áá 2áááááááááá á 15.5

á123 ááááááá MiŔulka, Davidááááá ááááááááááááá ááááááááááááááá 1250ááááááá TJ Nßmý nad Oslavouááááá á 3ááá ááááááááá ááá28.0ááááá áá 2áááááááááá á 12.0

á124 ááááááá Vrßnovß, Jarmila áááááááááááááááá 1873ááááááá ááá ááááááááááá ŐK StarÚ Mýstoáááááááááááá ááááá 3ááá ááááááááá ááá27.5ááááá áá 3áááááááááá á 19.0

á125 ááááááá Hrouza, Martinááááá ááááááááááááá ááááááááááááááá 1556ááááááá VMS Sosnovßá Lichnováá á 3ááá ááááááááá ááá27.0ááááá áá 3áááááááááá á 15.0

á126 ááááááá Zapletal, Miroslavá áááááááááááá ááááááááááááááá 1527ááááááá ŐK Őumperkáááááááááááááááá ááááááá 3ááá ááááááááá ááá26.5ááááá áá 2áááááááááá á 13.5

á127 ááááááá KoukolÝk, AntonÝnáá áááááááááá ááááááááááááááá 1564ááááááá Lokomotiva Brnoááááááááááá ááá 3ááá ááááááááá ááá25.5ááááá áá 3áááááááááá á 14.0

á128 ááááááá Ciffra, Michalááááá ááááááááááááááá ááááááááááááááá 1250ááááááá ŐK Őumperkáááááááááááááááá ááááááá 3ááá ááááááááá ááá25.5ááááá áá 3áááááááááá á 13.0

á129 ááááááá Gnida, Patrikáááááá á áááááááááááááááááááááááááááááá 1000ááááááá TJ ěetýzßrna ╚eskß Vesááá 3ááá áááááááááá ááá25.5ááááá áá 3áááááááááá á 12.0

á130 ááááááá Kosour, Kareláááááá áááááááááááááá ááááááááááááááá 1529ááááááá Lokomotiva Brnoááááááááááá ááá 3ááá ááááááááá ááá25.0ááááá áá 2áááááááááá á 14.5

á131 ááááááá Wroina, Frantieká áááááááááááááá ááááááááááááááá 1000ááááááá TJ ěetýzßrna ╚eskß Vesááá 3ááá ááááááááá ááá23.5ááááá áá 2áááááááááá á 13.0

á132 ááááááá pirka, Josefáááááá ááá áááááááááááááááááááááááááááááá 1250ááááááá TJ Sokol Lßzný VelkÚ Losinyááááááááááá 3ááá ááááááááá ááá22.5ááááá áá 3áááááááááá á 10.0

á133 ááááááá Kolß°, Hynekááááááá ááááááááááááááá ááááááááááááááá 1250ááááááá TJ Sokol Lßzný VelkÚ Losinyááááááááááá 3ááá ááááááááá ááá21.0ááááá áá 3áááááááááá áá 9.0

á134 ááááááá Sehljanyk, Ivanáááá áááááááááááááá ááááááááááááááá 1250ááááááá Ukrajinaáááááááááááááááááá áááááááááááá 2.5á áááááááá ááá29.0ááááá áá 2áááááááááá á 15.5

á135 ááááááá Gronych, Leoáááááá ááááááááááááááá ááááááááááááááá 1250ááááááá K umperkáááááááááááááááá áááááááááááá 2.5á áááááááá ááá28.5ááááá áá 2áááááááááá á 15.0

á136 ááááááá Novßk, Rudolfáááááá ááááááááááááá ááááááááááááááá 1250ááááááá K SIGMIA Olomoucáááááááá 2.5á áááááááááá ááá26.0ááááá áá 2áááááááááá á 10.5

á137 ááááááá Till, Jakubáááááááá ááá áááááááááááááááááááááááááááááá 1000ááááááá TJ ěetýzßrna ╚eskß Vesáááá ááááááááááááááá 2.5á áááááááá ááá25.5ááááá áá 2áááááááááá á 12.5

á138 ááááááá Pechovß, Ivanaááááá ááááááááááááá ááááááááááááááá 1100ááááááá K Frřdek-MÝstekáááááááááá ááááá 2.5á áááááááá ááá23.5ááááá áá 2áááááááááá á 10.5

á139 ááááááá Gemela, Janáááááááá á ááááááááááááááá ááááááááááááááá 1100ááááááá VMS Sosnovßá Lichnováá á 2.5á áááááááá ááá23.0ááááá áá 2áááááááááá áá 8.5

á140 ááááááá Michßlek, Jozefáááá áááááááááááááá ááááááááááááááá 1250ááááááá K SIGMIA Olomoucááááááá áá 2.5á áááááááá ááá21.0ááááá áá 2áááááááááá áá 7.5

á141 ááááááá Kekely, Lukßá ááááá ááááááááááááááá ááááááááááááááá 1000ááááááá TJ ěetýzßrna ╚eskß Vesááá 2.5á ááááááááá ááá20.5ááááá áá 2áááááááááá áá 6.0

á142 ááááááá Gemelovß, Terezaááá ááááááááááá ááááááááááááááá 1100ááááááá VMS Sosnovßá Lichnováá á 2.5á áááááááá ááá19.5ááááá áá 2áááááááááá áá 9.0

á143 ááááááá Gemelovß, Annaááááá ááááááááááá ááááááááááááááá 1100ááááááá VMS Sosnovßá Lichnováá á 2.5á áááááááá ááá18.5ááááá áá 2áááááááááá áá 8.0

á144 ááááááá BlŘmelovß, Janaáááá áááááááááááá ááááááááááááááá 1250ááááááá Slavia Kromý°Ýááááááááááá áááááááá 2ááá ááááááááá ááá25.5ááááá áá 2áááááááááá á 10.0

á145 ááááááá KrejŔÝ, Zdenýkááááá áááááááááááááá ááááááááááááááá 1000ááááááá Brnoáááááááááááááááááááááá áááááááááááááá 2ááá ááááááááá ááá23.0ááááá áá 2áááááááááá áá 9.0

á146 ááááááá Grmela, Kamiláááááá ááááááááááááááá ááááááááááááááá 1000ááááááá neregistrovanřáááááááááááá áááááá 2ááá ááááááááá ááá21.5ááááá áá 2áááááááááá áá 7.0

á147 ááááááá Kubelovß, So˛aááááá áááááááááááá ááááááááááááááá 1525ááááááá VMS Sosnovßá Lichnováá á 1.5á áááááááá ááá25.0ááááá áá 1áááááááááá á 11.0

á148 ááááááá Dobrotovß, Lenkaááá áááááááááá ááááááááááááááá 1250ááááááá Loko Zßb°ehááááááááááááááá ááááááá 1.5á áááááááá ááá20.5ááááá áá 1áááááááááá áá 4.5

á149 ááááááá Luikovß, Nikolaááá áááááááááááááá ááááááááááááááá 1000ááááááá Őumperk (neregistrovanř) 1.5á áááááááá ááá20.0ááááá áá1áááááááááá áá 4.0

á150 ááááááá MikolßÜek, Pavelááá áááááááááááá ááááááááááááááá 1610ááááááá VMS Sosnovßá Lichnováá á 0ááá ááááááááá ááá20.5ááááá áá 0áááááááááá áá 0.0